Stadgar

Göteborgs Trädgårdsförening u.p.a gick i likvidation år 1974. Därvid överläts föreningens byggnader och övriga anläggningar utan vederlag till Göteborgs Kommun. Av föreningens likvida medel i storleksordningen 700 000 kronor bildades en stiftelse benämnd Göteborgs Trädgårdsförenings Stiftelse. Stiftelsens styrelse tillsattes med tre herrar från den tidigare föreningens styrelse, nämligen Nils Dahlbeck, Jan Steen och Gösta Sjögren.
Denna styrelse behöll sitt mandat till den 22 mars år 1995 då styrelsen av åldersskäl beslutade ställa sina platser till förfogande med hänvisning till stiftelsens stadgar.


Stiftelsens stadgar- urkund (justerade i december år 2000 och år 2014)


§ 1
Stiftelsens namn är Göteborgs Trädgårdsförenings stiftelse.


Stiftelsen är bildad år 1974 av Göteborgs Trädgårdsförening u.p.a., som år 1842 av Göteborgs Stad fick åt sig upplåtet ett markområde utanför stadens vallgrav. Föreningen anlade här en park som därefter vårdats av föreningen till dess parken med däri uppförda byggnader överlämnades till Göteborgs Kommun i samband med stiftelsens bildande.


Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att stödja provodlingar, visningar och utställningar, främst inom det tidigare av Göteborgs Trädgårdsförening u.p.a. disponerade området, som kan öka kunskapen om för Göteborgstrakten för odling lämpade växter samt i övrigt verka för allmänhetens utbildning inom trädgårdskonsten. 

Endast avkastningen av stiftelsens kapital må användas för att fullfölja stiftelsens ändamål, dock att en femtedel av årliga avkastningen skall läggas till kapitalet.
 

§2
Stiftelsens styrelse har sitt säte i Göteborg. Stiftelsens styrelse förvaltar stiftelsens angelägenheter.

Styrelsen består av tre ledamöter, varav styrelsen för Sällskapet Hortikulturens Vänner, styrelsen för Botaniska Trädgården och Park- och naturnämnden i Göteborg, för en mandattid av fyra år i taget, vardera utser en ledamot. Första gången utses dock ledamöterna av stiftelsens styrelse genom föreskrift i stiftelseurkunden. Vid inträffad ledighet bland dessa utses en ersättare av nu angivna institutioner i den ordning som de här ovan nämnts.

Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen är beslutsför endast när samtliga tre ledamöter är tillstädes. Som styrelsens beslut gäller den mening som biträdes av minst två ledamöter
Stiftelsens firma tecknas av den eller de personer, som styrelsen därtill bemyndigar.
 

§3
För granskning av styrelsens förvaltning av stiftelsens räkenskaper utses årligen av Park- och naturnämnden i Göteborg en eller två revisorer jämte lika många suppleanter.
 

§4
Inom två månader efter utgången av varje räkenskapsår skall styrelsen för revision tillhandahålla stiftelsens räkenskaper jämte styrelseberättelse för det förflutna räkenskapsåret. Inom en månad efter det dessa handlingar tillhandahållits skall revisorn eller revisorerna dels till styrelsen överlämna ett exemplar av revisionsberättelse, dels också avlämna en utskrift av styrelseberättelsen och ett exemplar av revisionsberättelsen till Park- och naturnämnden i Göteborg, vilken därefter till prövning företager frågan om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.
 

§5

Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt nuvarande och framtida lagstiftning om tillsyn över stiftelser.
 

§6
Upplöses stiftelsen skall dess behållna tillgångar användas för något ändamål, i möjligaste mån likartat med den i §1 angivna, enligt vid sammanträde med styrelsen fattat beslut, varom samtliga ledamöter enat sig. För giltigheten av sådant beslut erfordras att Park- och naturnämnden i Göteborg godkänner detsamma.
 

§7
För ändring av dessa stadgar erfordras, att vid sammanträde med styrelsen samtliga ledamöter enat sig därom, dock att för giltighet av beslut om ändring av stadgarna beträffande stiftelsens ändamål erfordras, att Park- och naturnämnden i Göteborg godkänner detsamma.