Historia

Trädgårdsföreningen i Göteborg u.p.a, bildades år 1842 av en samling göteborgska trädgårdsentusiaster. Initiativtagare var kapten Henrik von Norman vid Göta artilleriregemente. Han fick idén vid en tjänsteresa han gjorde till de tyska städerna Berlin och Greifswald som då hade startat förnämliga botaniska trädgårdar. Föreningen fick genom ett kungligt beslut ett markområde upplåtet för sin verksamhet. Området är det samma som i dag är Göteborgs centrala park med namnet Trädgårdsföreningen och som år 1992 förklarades som byggnadsminne.


Trädgårdsföreningens stiftelse bildades år 1974 efter ett beslut att överlåta parkområdet med anläggningar till Göteborgs Stad. Samtidigt upphörde Trädgårdsföreningen u.p.a med sin verksamhet. I samband med överlåtelsen av parken hade staden upprättat ett förslag till nybyggnad av ett operahus i parken och också i kommunfullmäktige beslutat om en stadsplaneändring för att kunna genomföra projektet.
 

Efter en intensiv debatt i media där framför allt allmänheten var engagerad mot beslutet, kom kommunledningen på bättre tankar. År 1977 motionerade Carl-Johan Tingdahl i kommunfullmäktige om att avföra Trädgårdsföreningen som plats för operan och i stället upprusta parkanläggningen, vilket också kommunfullmäktige beslutade.
 

När Trädgårdsföreningen 1974 överlämnades till staden och alla räkenskaper var avslutade, hade föreningen kvar ett belopp på 700.000:-. Styrelsen beslutade då att bilda en stiftelse med beloppet som grundplåt och tillsatte som ordförande Nils Dahlbeck, som kassaförvaltare Jan Steen och som sekreterare Gösta Sjögren. Herrarna utgjorde stiftelsens styrelse och skrev stiftelsens urkund. De fullgjorde sina uppdrag att främja göteborgarnas kunskaper i trädgårdsodling fram till år 1995 då de av åldersskäl ställde sina platser till förfogande. Sällskapet Hortikulturens Vänner utsåg då Bernt Finnskog (ordförande) Göteborgs kommun utsåg Gunnar Larsson (kassör) och Botaniska Trädgårdens styrelse utsåg Ullabritta Forshufvud (sekreterare).
 

Stiftelsens urkund hade från början samma formulering och innehåll som stiftelsens stadgar och förvaras sedan starten hos Skandinaviska Enskilda Banken i Göteborg. Stiftelsens stadgar har uppdaterats en gång sedan dess.

Klicka här för att se nuvarande styrelse.